»

O orchestru

Váže­ní divá­ci, posluchači,

Advent­ní kon­cert JHSO je vzhle­dem k situ­a­ci bohu­žel zru­šen. Náplas­tí Vám budiž offli­ne ver­ze Nebeských kava­lé­rů od V. A. Mich­ny z Otradovic. 

Stá­lé zdra­ví, žád­né dal­ší náplas­ti a vše nej­lep­ší v roce 2022 pře­je
JHSO

 

JHSO - 24.3.2013