«
»

Repertoár

Skla­da­tel Dílo
Bach J.S. Air
Bach J.S. Bra­ni­bor­ský kon­cert č. 4 G dur
Bach J.S. Kon­cert d Moll pro dvo­je housle
Bach J.S. Orchest­rál­ní sui­ta h Moll — ouvertúre
Bach J.S. Sui­ta h — Moll pro flét­nu a orchestr
Barthol­dy F.M. Sin­fo­nia h Moll X.
Beetho­ven L.v. pře­de­hra k ope­ře Coriolan
Beetho­ven L.v. pře­de­hra k ope­ře Egmont
Beetho­ven L.v. Roman­za
Beetho­ven L.v. Sym­fo­nie č. 1 C dur
Beetho­ven L.v. Sym­fo­nie č. 5  c Moll
Beetho­ven L.v. Sym­fo­nie č. 6 F dur
Ben­da J.A. Sin­fo­nia B dur
Ber­lin I. Bílé váno­ce
Bin­ge R. Alž­bětín­ská serenáda
Bizet G. Agnus dei
Bizet G. Árie Car­men “ Habanera“
Bizet G. Car­men sui­ta 1. a 2.
Boiel­di­en A. pře­de­hra k ope­ře Kalif z Bagdádu
Bon­ner A.Z. Kole­da se zvonky
Brahms J. Uher­ský tanec č. 5
Brahms J. Uher­ský tanec č. 6
Brahms J. Uher­ský tanec č. 7
Brit­ten B. Sim­ple symphony
Bur­ghauser J. Malá tru­bač­ská knížka
Bux­te­hu­de D. Fan­fá­ra a chorus
Corel­li A. Con­cer­to gros­so D dur
Corel­li A. Con­cer­to gros­so g Moll
Dit­ters C. Sym­fo­nie č.2 D dur
Dvo­řák A. Árie ježi­ba­by z ope­ry Rusalka
Dvo­řák A. Bib­lic­ké pís­ně I‑X.
Dvo­řák A. Čes­ká suita
Dvo­řák A. Kon­cert a Moll pro hous­le a orchestr
Dvo­řák A. Legen­dy č. 1 ‑10.
Dvo­řák A. Poloné­za Es dur
Dvo­řák A. Praž­ské valčíky
Dvo­řák A. Slav­nost­ní pochod
Dvo­řák A. Slo­van­ský tanec č. 5
Dvo­řák A. Slo­van­ský tanec č. 7
Dvo­řák A. Slo­van­ský tanec č. 8
Dvo­řák A. Slo­van­ský tanec č.10
Dvo­řák A. Slo­van­ský tanec č.14
Dvo­řák A. Slo­van­ský tanec č.15
Dvo­řák A. Slo­van­ský tanec č.16
Dvo­řák A. Sta­bat Mater — alto­vé sólo
Dvo­řák A. Sui­ta A dur
Dvo­řák A. Sym­fo­nie č. 6
Dvo­řák A. Sym­fo­nie č.9 “ Z nové­ho světa“
Dvo­řák A. Žalm 149
Elgar E. Pomp and Cirkumstance
Fran­co­is C. My Way
Fučík J. Mari­na­rel­la
Ger­shwin G. Som­mer­ti­me
Grieg E. Peer Gynt
Han­del G.F. Árie Almi­re­ny z ope­ry Rinaldo
Han­del G.F. Con­cer­to I. B dur
Han­del G.F. Lar­go z ope­ry Xerxes
Haydn J. Kla­vír­ní kon­cert D dur
Haydn J. Kon­cert C dur pro vio­lon­cello a orchestr
Haydn J. Kon­cert Es dur pro trub­ku a orchestr
Haydn J. Kon­cert G dur pro hous­le a orchestr
Haydn J. Te deum
Cha­ča­turjan A. Ária pro komor­ní orchestr
Char­pen­tier M.A. Te deum
Jackson M. I Just Can´t Stop Loving You
Janá­ček L. Sui­ta pro smyč­co­vý orchestr
Jeřá­bek P. Čes­ké vánoce
Ježek J. Bugat­ti step
Kal­mán E. píseň Syl­vy z ope­re­ty Čar­dášo­vá princezna
Kan­der J. New York
Kou­del­ka R. arr ABBA Med­ley
Kože­luh L. Píseň na slo­va Metastasiova
Kože­luh L. Sym­fo­nie g ‑Moll
Kože­luh V.E. Menu­e­ti I., V.
Kra­mář F.V. Kon­cert F dur pro hoboj a orchestr
Kra­mář F.V. Kon­cert pro kla­ri­net a orchestr
Kří­žek Z. Ráda bych k Betlému
Kyp­ta J.E. Čes­ká pas­to­rál­ní mše A dur
Lehár F. píseň o Vilje z ope­re­ty Vese­lá vdova
Linek J.I. Int­rá­da č. 1. , 2.
Linek J.I. Sin­fo­nia pastoralis
Linek J.I. Tři koru­no­vač­ní intrády
Liszt F. Kon­cert Es dur pro kla­vír a orchestr
Locke M. Hud­ba pro krá­le Charlese
Mar­cello B. Kon­cert c Moll pro hoboj a orchestr
Mar­ti­nů B. Sere­ná­da II
Matou­šek V. Vánoč­ní hudba
Míča F.V. Sin­fo­nie in Re
Micha­lič­ka J. Pas­to­rel­la in G
Mich­na A.V. Lahod­nost kristova
Mich­na A.V. Vánoč­ní kolíbka
Mich­na A.V. Vánoč­ní vin­šo­va­ná pošta
Miller G. Moon­li­ght serenade
Mozart W.A. Andan­te C dur pro flét­nu a orchestr
Mozart W.A. Árie Che­ru­bi­na z ope­ry Figa­ro­va svatba
Mozart W.A. Con­cer­to pro kla­ri­net a orchestr
Mozart W.A. Diver­ti­men­to D dur
Mozart W.A. Kon­cert D dur pro hous­le a orchestr
Mozart W.A. Kon­cert Es dur pro les­ní roh a orchestr
Mozart W.A. Malá noč­ní hudba
Mozart W.A. pře­de­hra k ope­ře Don Giovanni
Mozart W.A. pře­de­hra k ope­ře Figa­ro­va svatba
Mozart W.A. pře­de­hra k ope­ře Kou­zel­ná flétna
Mozart W.A. Sin­fo­nie g Moll č.40
Musor­gskij M.P. Noc na Lysé hoře
Musor­gsskij M.P. Obráz­ky z výstavy
Mys­li­ve­ček J. Diver­ti­men­to in F
Mys­li­ve­ček J. Kon­cert D dur pro flét­nu a orchestr
Mys­li­ve­ček J. Menu­et
Mys­li­ve­ček J. Quin­te­to I., II., III.
Peze­lius J. Věž­ní hudba
Pro­ko­fjev S. Romeo a Julie 1 a 2 suita
Při­byl P. Půl fan­fár a půl hvězd
Pur­cell H. Soná­ta pro žestě
Pur­cell H. Trum­pet Tune and air, Rondeau
Rosi­ni G. pře­de­hra k ope­ře Lazeb­ník sevilský
Rosi­ni G. pře­de­hra k ope­ře Vilém Tell
Ryba J.J. Čes­ká mše vánoční
Ryba J.J. Hous­le , zněte
Ryba J.J. Roz­mi­lý slavíčku
Seger J.F.N. Toc­ca­ta a fuga
Schu­bert F. Ave Maria
Schu­bert F. Milé Che­ru­bi­ni in coro
Schu­bert F. Sym­fo­nie č.8 „Nedo­kon­če­ná“
Schu­bert F. Zasta­ve­níč­ko pro hoboj a orchestr
Sibe­lius J. Fin­lan­dia
Sme­ta­na B. Árie paní Rózy z ope­ry Tajemství
Sme­ta­na B. Fan­fá­ry z ope­ry Libuše
Sme­ta­na B. Fan­fá­ry z ope­ry Richard III.
Sme­ta­na B. Skoč­ná z ope­ry Pro­da­ná nevěsta
Sme­ta­na B. sym­fo­nic­ká báseň Vltava
Sme­ta­na B. sym­fo­nic­ká báseň Vyšehrad
Speer D.G. Hudeb­ní čtyřlístek
Sta­mi­tz K.P. Kon­cert pro kla­ri­net Es dur
Sta­mi­tz K.P. Orchest­rál­ní kvar­tet F dur
Stra­del­la A. Sona­ta pro trub­ku a smyčce
Strauss J. ml. pře­de­hra k ope­re­tě Netopýr
Strauss J. ml. Císař­ský valčík
Strauss J. ml. Na krás­ném mod­rém Dunaji
Strauss J. ml. Povíd­ky z vídeň­ské­ho lesa
Strauss J. ml. Vídeň­ská krev
Strauss J. ml. Víno, ženy zpěv
Strauss J. st. Radec­ky marsh
Suchý J., Šli­tr J. Babet­ta
Tar­ti­ni J. Sara­ban­da
Tele­mann G.P. Ouver­tu­re D dur pro 2 trub­ky a orchestr
Tro­jan V. Con­cer­ti­no pro trub­ku a orchestr
Tro­jan V. Roz­mar­né vari­a­ce na téma “ Jar­ní písně“
Vej­va­nov­ský P.J. Sere­ná­da XXVII
Vej­va­nov­ský P.J. Soná­ta á 4
Vej­va­nov­ský P.J. Sona­ta vesper­ti­na á 8
Ver­di G. Árie Azu­ce­ny z ope­ry „Tru­ba­dur“
Ver­di G. pře­de­hra k ope­ře Nabucco
Ver­di G. pře­de­hra k ope­ře Síla osudu
Vil­la — Lobos H. Sin­fo­nia č. 1
Vival­di A. Kon­cert d Moll pro dva hobo­je a orchestr
Vival­di A. Kon­cert pro 2 flétny
Vival­di A. Kon­cert pro kyta­ru a orchestr D dur
Vodič­ka V. Sin­fo­nia pro smyčce
Voří­šek J.H. Sin­fo­nia D dur
Wagen­seil G.Ch. Kon­cert Es dur pro pozoun a orchestr
Weber K.M.v. Con­cer­ti­no Es dur pro kla­ri­net a orchestr
Weismann Pas­to­re­la pro dudy a orchestr
Wil­li­ams J. Sym­fo­nic­ký pochod
Zach J. Sin­fo­nie I., II., III., IV., V.