«
»

2003

16. 3. 2003, 19.30 — Jarní koncert 

sál KD Střel­ni­ce Jin­dři­chův Hradec

diri­gent: Petr Píša

Pro­gram:

  • J. Strauss — pře­de­hra k ope­ře Netopýr
  • A.Dvořák — Slo­van­ský tanec č. 7
  • A.Dvořák — Slo­van­ský tanec č. 10
  • A.Dvořák — Slo­van­ský tanec č. 16
  • J. Fučík — Baletky
  • lido­vé pís­ně od Kar­la Vac­ka, Vác­la­va Vač­ká­ře a Fran­tiš­ka Kmocha

5. 4. 2003, 20.00 — I. Zámecký ples s JHSO 

Rytíř­ský a Malý diva­del­ní sál zám­ku J. Hradec

diri­gent: Petr Píša

V letoš­ním roce popr­vé ve spo­lu­prá­ci s SHZ J. Hra­dec JHSO usku­teč­ní I. Zámec­ký ples. Ten­to ples se bude konat v obou sálech Špa­něl­ské­ho kří­d­la zám­ku (Rytíř­ský a Malý diva­del­ní sál). Na ple­se k tan­ci i posle­chu bude hrát Jin­dři­cho­hra­dec­ký sym­fo­nic­ký orchestr, Musi­ca da came­ra ( taneč­ní orchestr vede­ný Petrem Píšou ), Trum­pet Tune, Old Ste­am­bo­at Jazz Band, Aleš Háva a Fan­ny jam, Kvin­tet z Pís­ku, TO ZUŠ Vese­lí nad Luž­ni­cí. Před­tan­če­ní zajis­tí mla­dá cha­sa obce Baráč­ní­ků, kte­rá zatan­cu­je Čes­kou a Morav­skou bese­du a taneč­ní sku­pi­na Jar­mi­ly Kali­no­vé před­ve­de coun­t­ry tance.

11. 5. 2003, 19.30 — Májový koncert 

Rytíř­ský sál zám­ku J. Hradec

diri­gent: Josef Zapla­tí­lek

26. 10. 2003, 19.30 — Podzimní koncert 

sál KD Střel­ni­ce Jin­dři­chův Hradec

diri­gent: Petr Píša

7. 12. 2003, 17.00 a 19.30 — Adventní koncert

kap­le sv. Máří Mag­da­le­ny Jin­dři­chův Hradec

diri­gent: Ros­ti­slav Štiftr

21. 12. 2003 — Vánoční koncert 

kos­tel Nane­be­vze­tí Pan­ny Marie, spo­leč­ně s jin­dři­cho­hra­dec­ký­mi sbory