«
»

Radek Šalša

Stu­do­val diri­go­vá­ní na Kon­zer­va­to­ři Brno a na Kon­zer­va­to­ři Jaro­sla­va Jež­ka v diri­gent­ské tří­dě pro­fe­so­ra Hyn­ka Far­ka­če. Půso­bil jako asi­s­tent diri­gen­ta v brněn­ském sou­bo­ru ArsBru­nensis Cho­rus, něko­li­krát se zúčast­nil diri­gent­ských kur­zů u orchest­ru Měst­ské­ho diva­dla Brno a kur­zů v Tep­lic­ké filhar­mo­nii. Stu­do­val na Hudeb­ní fakul­tě Aka­de­mie múzic­kých umě­ní v Pra­ze obor Hudeb­ní režie. V sou­čas­né době půso­bí jako umě­lec­ký vedou­cí orchest­ru ČVUT, je diri­gen­tem a umě­lec­kým vedou­cím komor­ní­ho smí­še­né­ho pěvec­ké­ho sbo­ru ROSA aasi­s­tent diri­gen­ta Kyjov­ské­ho komor­ní­ho orchestruje.