«

Technické požadavky

  • 41- 50 židlí
  • dob­ré osvětlení
  • pódi­um 9 m širo­ké a 8 m hlu­bo­ké, v zad­ní čás­ti dva stup­ně pro sku­pi­nu decho­vých nástro­jů a 1 stu­peň pro bicí a tympány