«
»

2006

Přehlídky orchestrů Temelín 2006

Byla to oprav­du muzi­kant­ská „bom­ba“, když tře­tí sobo­tu v září spus­til v krás­ném sále Teme­lín­ské hos­po­dy Jidři­cho­hra­dec­ký sym­fo­nic­ký orchestr fil­mo­vé a muzi­ká­lo­vé melo­die. Tak vel­ké muzi­kant­ské těle­so ješ­tě v těch­to pro­sto­rách nehrá­lo. Však se nevešlo ani na pódi­um a polo­vi­na orchest­ru obsa­di­la i část par­ke­tu pod pódi­em. Jejich hodi­no­vé vystou­pe­ní před­sta­vo­va­lo jeden z vrcho­lů Pře­hlíd­ky orchestrů Teme­lín 2006, kte­rá pro­běh­la ve dvou sobo­tách v srpnu a září v rám­ci Oran­žo­vé­ho roku v Temelíně.

26. 10. 2006. 16:30 — SLAVNOSTNÍ VEČER u příležitosti oslav 28. října 1918

KD Střel­ni­ce Jin­dři­chův Hradec

Jin­dři­cho­hra­dec­ké sdru­že­ní soci­ál­ních akti­vit ve spo­lu­prá­ci s měs­tem Jin­dři­chův Hra­dec, OS ČČK, ODDM, PS Sme­ta­na, Jin­dři­cho­hra­dec­ký sym­fo­nic­ký orchestr, Cen­t­rum zdra­vot­ně posti­že­ných a Obec baráč­ní­ků Kuni­fer Jin­dři­chův Hra­dec pod zášti­tou Ing. Kar­la Matouš­ka čle­na Rady Jč Kra­je pořá­da­jí v sále KD Střel­ni­ce SLAVNOSTNÍ VEČER u pří­le­ži­tos­ti oslav 28. říj­na 1918

29. 10. 2006, 19.00 — Podzimní koncert

sál KD Střelnice

diri­gent Petrem Píšou, sólis­ta: Tere­za Rata­jo­vá — les­ní roh

Pro­gram:

  • Mozart
  • Míča
  • Blo­dek
  • Sme­ta­na
  • Dvo­řák