«
»

Jiří Habart

Jiří Habart svou hudeb­ní dráhu zahá­jil ve dva­nác­ti letech hrou na hous­le. Je absol­ven­tem ZUŠ Lito­myšl a kon­zer­va­to­ře P. J. Vej­va­nov­ské­ho v Kro­mě­ří­ži (z tří­dy Kar­la Janeč­ka). Diri­go­vá­ní stu­do­val sou­kro­mě u Pet­ra Šum­ní­ka a Rado­mi­la Eliš­ky. Během stu­dií na kon­zer­va­to­ři se zhos­til pří­pra­vy na pre­mi­é­ru autor­ské­ho kon­cer­tu „Moment of Music“ Han­ze Sed­lá­ře (2012) a dal­ší jiné komor­ní kon­cer­ty zamě­ře­ny na barok­ní hud­bu. Jako hous­lis­ta spo­lu­pra­co­val s Filhar­mo­nií Bohusla­va Mar­ti­nů Zlín na evrop­ském tur­né s Ange­lou Ghe­or­ghiu. Je drži­te­lem sti­pen­dia Bay­re­u­ther Fest­spie­le 2014. Absol­vo­val diri­gent­ské kur­zy pod vede­ním Tomá­še Neto­pi­la a Kir­ka Trevora.

V sou­čas­né době je poslu­cha­čem 3. roč­ní­ku baka­lář­ské­ho stu­dia na HF JAMU v Brně. Diri­go­vá­ní stu­du­je pod vede­ním diri­gen­ta Jaku­ba Klec­ke­ra. Pro nově vznik­lé diva­dlo „2–15“ v Brně diri­go­val pre­mi­é­ru komic­ké ope­ry „Trau­t­zl“ skla­da­te­le Jana Zástě­ry. V komor­ní ope­ře HF JAMU nastu­do­val ope­ru „L ´impre­sa­rio in angustie“ z pera D. Cima­ro­sy a „Orfea a Euri­di­ce“ Ch. W. Gluc­ka. V sezó­ně 2016/ 2017 se bude podí­let jako asi­s­tent diri­gen­ta Jaku­ba Klec­ke­ra při nastu­do­vá­ní Dvo­řá­ko­vy ope­ry „Čert a Káča“NDB. Spo­lu­pra­co­val s  Filhar­mo­nií Brno, Morav­skou filhar­mo­nií Olo­mouc, Plzeň­skou filharmoní.