«

Adventní koncert

Program

Sklad­by obdo­bí baro­ka jsou neu­stá­le vel­mi čas­to inter­pre­to­vá­ny, je to hud­ba, kte­rá navzdo­ry času, jenž uply­nul od její­ho vzni­ku, je nám stá­le vel­mi blíz­ká. Léta jí neu­bra­la nic na krá­se. A pro­to­že advent­ní doba by měla být zejmé­na o pohla­ze­ní po duši, vybra­li jsme ten­to­krát sklad­by auto­rů, jež spo­ju­je prá­vě toto sty­lo­vé obdo­bí. Zazní díla auto­rů, jejichž jmé­na někdy sly­še­li všich­ni. Dokon­ce i ti, kte­rým tzv. váž­ná hud­ba nic neří­ká, urči­tě v pamě­ti vylo­ví, že jmé­na Johan­na Sebas­ti­a­na Bacha, Geor­ga Fried­ri­cha Hän­de­la a Anto­nia Vival­di­ho už někdy zaslech­li. S dílem J. S. Bacha se může setkat i na tako­vém mís­tě, kde bychom to jenom málo oče­ká­va­li. Když sle­ze­te do hloub­ky Chý­nov­ských jes­ky­ní, prů­vod­ce zhas­ne svět­lo a ozve se část z Toká­ty a fugy d moll, je to záži­tek, při kte­rém jde mráz po zádech.

A abychom troš­ku vyrov­na­li stá­ří skla­deb, k jejich pro­ve­de­ní jsme si při­zva­li samé mla­dé sólis­ty. Na hous­le zahra­jí Pav­la Micha­lo­vá a Jakub Fišer, zob­co­vou flét­nu oze­z­ní Kate­ři­na Zema­no­vá a Bar­bo­ra Pla­chá a stru­ny har­fy se roz­vl­ní pod prs­ty Kami­ly Jou­zo­vé. Mla­dý je i diri­gent Marek Šedi­vý, kte­rý už má ale za sebou mno­ho pro­fe­si­o­nál­ních úspěchů.

A pro­to­že se schá­zí­me v obdo­bí Adven­tu a zbý­vá nám už jenom krů­ček, než vstou­pí­me do nové­ho roku, chtě­li bychom Vám, našim poslu­cha­čům a pří­z­niv­cům, popřát klid­né a šťast­né Váno­ce a do nové­ho roku mno­ho zdra­ví, poho­dy a úspě­chů v osob­ním i pro­fes­ním živo­tě. A my, čle­no­vé JHSO, dou­fá­me, že i v násle­du­jí­cím roce nám zacho­vá­te svou přízeň.