«
»

Mario Rapaj

Mario Rapaj se naro­dil v albán­ském měs­tě Vlo­re. Od šes­ti let se věno­val hře na kla­vír, kte­rou stu­do­val na Art Aca­de­my v Tira­ně v Albá­nii ve tří­dě Prof. Ass. Alqi Lepu­ri­ho. V roce 2012 začal se stu­di­em hudeb­ní výcho­vy pro základ­ní a střed­ní ško­ly a sbor­mis­trov­ství na Kar­lo­vě uni­ver­zi­tě v Pra­ze ve tří­dě MgA., Mgr. Mar­ka Valáš­ka, Ph.D. V roce 2010 zahrál pod vede­ním Maria Rapa­je orchestr z Vlo­re Beetho­ve­no­vu 5. sym­fo­nii a Kla­vír­ní kon­cert od Çesk Zadeja. O rok poz­dě­ji zno­vu s aka­de­mic­kým orchestrem před­ved­li Schu­ber­to­vu Nedo­kon­če­nou sym­fo­nii a sklad­by dal­ších auto­rů, např. G. Alle­vi­ho, K. Lara. S tím­to orchestrem absol­vo­val i kon­cer­ty v Tira­ně, kde zahrá­li sklad­by W. A. Mozar­ta, G. Puc­ci­ni­ho, Muly aj. V roce  2014 ukon­čil své magis­ter­ské stu­di­um kon­cer­tem v Čes­kém muzeu hud­by v Pra­ze, na němž smí­še­ný sbor Beshar­mo­nie zazpí­val výběr z popu­lár­ní­ho hudeb­ní­ho repertoáru.