«
»

Kristina Šalšová Štanclová

Kris­ti­na Šal­šo­vá Štanclo­vá (*1988) vystu­do­va­la hru na hoboj na Praž­ské kon­zer­va­to­ři ve tří­dě Fran­tiš­ka Xave­ra Thu­ri­ho a Jana Thu­ri­ho. Zúčast­ni­la se řady mis­trov­ských kur­zů v Čes­ké repub­li­ce, Němec­ku a Itá­lii u Jean-Loui­se Capez­za­li­ho, Jerô­ma Gui­char­da, Tho­ma­se Inder­mühle­ho a Fra­nço­i­se Lele­ux. Absol­vo­va­la také kur­zy barok­ní­ho hobo­je na Mezi­ná­rod­ní let­ní ško­le sta­ré hud­by ve Valticích.

         Diri­go­vá­ní stu­do­va­la nej­pr­ve na Praž­ské kon­zer­va­to­ři (Hynek Far­kač, Miri­am Něm­co­vá, Milo­slav Košler) a od roku 2013 ten­to obor stu­du­je na Hudeb­ní fakul­tě AMU (doc.Tomáš Kout­ník, odb.as.Hynek Far­kač, Prof.Jiří Chvá­la, odb.as.František Babic­ký). V letech 2010–2015 byla též stu­dent­kou obo­ru Hudeb­ní režie (Prof.Jaroslav Smol­ka, Prof.Jaroslav Rybář)

         Jako diri­gent­ka nej­pr­ve spo­lu­pra­co­va­la s orchestrem Šar­bi­lach. Poz­dě­ji pak s Komor­ním orchestrem Pav­la Haa­se debu­to­va­la v rám­ci pro­jek­tu Young Czech Talents. V letech 2012–2013 byla diri­gent­kou Kolín­ské filhar­mo­nie. Na 20. roč­ní­ku advent­ní­ho kon­cer­tu Har­mo­nie diri­go­va­la Čes­ký národ­ní sym­fo­nic­ký orchestr, kde mimo jiné spo­lu­pra­co­va­la se svě­tozná­mým teno­ris­tou Pete­rem Dvor­ským. Diri­go­va­la také Tali­cho­vu komor­ní filhar­mo­nii. Během stu­dií na HAMU dále spo­lu­pra­co­va­la s Plzeň­skou filhar­mo­nií a Aka­de­mic­ký­mi komor­ní­mi sólis­ty. V oper­ním stu­diu HAMU nastu­do­va­la něko­lik oper­ních insce­na­cí. Jako sbor­mis­try­ně také pra­vi­del­ně spo­lu­pra­cu­je s Komor­ním smí­še­ným pěvec­kým sbo­rem Rosa a pěvec­kým sbo­rem En Arché.