»

Josef Štefan

Josef Šte­fan se naro­dil 15. lis­to­pa­du 1993 v Domažli­cích, kde od prv­ní tří­dy navště­vo­val ZUŠ v obo­rech kla­vír, kla­ri­net a zpěv. V roce 2009 byl při­jat na Praž­skou kon­zer­va­toř na kla­sic­ký zpěv. Od roku 2011 tam­též stu­du­je diri­go­vá­ní (Miri­am Něm­co­vá, Hynek Far­kač) a sbor­mis­trov­ství (Miroslav Košler). V roce 2014 na Praž­ské kon­zer­va­to­ři matu­ro­val v obo­ru diri­go­vá­ní s Tali­cho­vou komor­ní filhar­mo­nií. V letoš­ním roce tam své stu­di­um ukon­čil abso­lu­to­ri­em a pokra­ču­je v něm v diri­gent­ské tří­dě na praž­ské HAMU

V letech 2011 až 2012 byl sbor­mis­trem pěvec­ké­ho sbo­ru Rosa, tak­též v roce 2011 zalo­žil Čes­ký komor­ní ansám­bl mla­dých. Spo­lu­prá­ce se svý­mi vrs­tev­ní­ky ho vel­mi těší, pro­to kaž­do­roč­ně při­pra­vu­je něko­lik kon­cer­tů s Čes­kým komor­ním ansám­blem mla­dých. Z pře­de­šlých jme­nuj­me např.: v srpnu 2012 vystou­pe­ní ansám­blu na Mezi­ná­rod­ním hudeb­ním fes­ti­va­lu Pete­ra Dvor­ské­ho, v roce 2013 účast ansám­blu na Mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu „Šen­gen­ský polud­ník“ v Koši­cích a Ukra­ji­ně, v červ­nu 2015 kon­cert s mla­dým bary­to­nis­tou Jiřím Poláč­kem nebo v srpnu téhož roku účin­ko­vá­ní na zaha­jo­va­cím veče­ru Mezi­ná­rod­ní­ho soci­o­lo­gic­ké­ho kon­gre­su v Kon­gre­so­vém cen­t­ru v Pra­ze. V sou­čas­né době půso­bí jako regenscho­ri ve Lho­tec­ké far­nos­ti v Pra­ze, kde je záro­veň sbor­mis­trem chrá­mo­vé­ho sbo­ru či exter­ně spo­lu­pra­cu­je s ope­rou Národ­ní­ho divadla. 

Mezi jeho dal­ší úspě­chy pat­ří vítěz­ství v celo­stát­ní pěvec­ké sou­tě­ži Zpě­vá­ček 2006 a násle­du­jí­cí kon­cer­ty, při nichž vystou­pil na pódiu s Pete­rem Dvor­ským a Evou Urba­no­vou. Spo­lu­pra­co­val s ope­rou v Plzni či s čino­hrou Národ­ní­ho diva­dla v Pra­ze, kde diri­go­val jako sbor­mis­tr na scé­ně v čino­hře Figa­ro­va svat­ba

Na pod­zim 2015 Josef Šte­fan nastu­do­val Dvo­řá­ko­vy sym­fo­nic­ké pře­de­hry /Othello a Kar­ne­val/ se sym­fo­nic­kým orchestrem Praž­ské kon­zer­va­to­ře. Na pódiu se rov­něž setkal s mla­dým pia­nis­tou Maty­á­šem Nová­kem při pro­ve­de­ní Schu­man­no­va Kla­vír­ní­ho kon­cer­tu a‑moll v Hrad­ci Krá­lo­vé, také spo­lu­pra­co­val s Jin­dři­cho­hra­dec­kým sym­fo­nic­kým orchestrem na jeho tra­dič­ním Advent­ním koncertu. 

V červ­nu 2016 absol­vo­val Praž­skou kon­zer­va­toř s Filhar­mo­nií Hra­dec Krá­lo­vé, kde uve­dl Čaj­kov­ské­ho pře­de­hru-fan­ta­zii Romeo a Julie a Kla­ri­ne­to­vý kon­cert Jea­na Fra­nçai­xe se sólis­tou Mar­kem Švej­ka­rem. Poté s Čes­kým komor­ním ansám­blem mla­dých nastu­do­val pro svůj závě­reč­ný kon­cert Sym­fo­nii č. 8 Anto­ní­na Dvo­řá­ka a též jeho Houslo­vý kon­cert a‑moll s Eliš­kou Kuka­lo­vou. V závě­ru téhož měsí­ce diri­go­val  Bene­fič­ní  kon­cert v Ústí nad Labem se sólis­ty Národ­ní­ho divadla. 

Na kon­ci říj­na 2016 při­pra­vu­je Josef Šte­fan kon­cert s Jin­dři­cho­hra­dec­kým sym­fo­nic­kým orchestrem či v lis­to­pa­du nastu­du­je s Čes­kým komor­ním ansám­blem mla­dých Beetho­ve­no­vu 7. symfonii.