«
»

Valentina Shuklina

Valen­ti­na Shukli­na (nar.1982) diri­gent­ka, skla­da­tel­ka, kla­ví­rist­ka, šan­so­nier­ka — pochá­zí z ukra­jin­ské­ho měs­ta Niko­la­jev, kde v r. 2001 absol­vo­va­la své prv­ní hudeb­ní vzdě­lá­ní na Vyš­ší stát­ní hudeb­ní kon­zer­va­to­ři v obo­ru klavír.
Od roku 2001 půso­bí v Čes­ké repub­li­ce. Zde v roce 2007 absol­vo­va­la Praž­skou kon­zer­va­toř (obo­ry sklad­ba u prof. O. Kvě­cha a diri­go­vá­ní u prof. H. Far­ka­če, M. Něm­co­vé, M. Košle­ra) a v roce 2006 zača­la stu­do­vat obor diri­go­vá­ní na Aka­de­mii múzic­kých umě­ní pod vede­ním H. Far­ka­če, T. Kout­ní­ka, L. Svá­rov­ské­ho, N. Baxy, J. Štrun­ce, L. Mát­la, J.Chvaly.
V rám­ci své­ho stu­dia mj. diri­go­va­la Komor­ní orchestr Praž­ských sym­fo­ni­ků, Komor­ní Filhar­mo­nii Par­du­bi­ce a Plzeň­skou Filharmonii,Filharmonii Hra­dec Kralove.
Pra­vi­del­ně spo­lu­pra­cu­je s komor­ním orchestrem Qua­tro a orchestrem Pra­gue Royal Orchestra.
V posled­ních letech se věnu­je také umě­lec­ké prá­ci s pěvec­ký­mi sbo­ry: V roce 2008 zača­la spo­lu­pra­co­vat s Foer­st­ro­vým komor­ním pěvec­kým sdru­že­ním, se kte­rým na pod­zim roku 2008 vyhrá­la prv­ní cenu i Grand Priex v sou­tě­ži Vene­cia Musi­ca 2008. Byla sbor­mis­try­ní spo­je­ných Praž­ských muž­ských sbo­rů a je sbor­mis­try­ní sbo­ru pra­voslav­né­ho kos­te­la sv. Cyri­la a Meto­dě­je v Praze.
Pra­vi­del­ně spo­lu­pra­cu­je se sbo­rem En Arche.
Od roku 2009 spo­lu­pra­cu­je s dra­ma­tic­ký­mi diva­dly jako hudeb­ní porad­ce a kore­pe­ti­tor: 2009 — „Left Right Left“- diva­dlo Kome­die, „2010 — „Běsi“, 2011 –„ Taneč­ní hodi­na“- Diva­dlo v Celetné.
V roce 2009 zalo­ži­la „Nezá­vis­lé Oper­ní stu­dio“, kte­ré se zabý­vá uvá­dě­ním kla­sic­kých titu­lů v netra­dič­ních prostředích.