«
»

Lukáš Kovařík

Lukáš Kova­řík (*1987) stu­do­val na Praž­ské kon­zer­va­to­ři v diri­gent­ské tří­dě M. Něm­co­vé, M. Košle­ra a H. Far­ka­če. Debu­to­val s orchestrem Šar­bi­lach. Od r. 2008 půso­bí jako umě­lec­ký vedou­cí pěvec­ké­ho sbo­ru Rosa a od r. 2009 je šéf­di­ri­gen­tem Sym­fo­nic­ké­ho orchest­ru ČVUT. Vystu­po­val již s něko­li­ka čes­ký­mi i zahra­nič­ní­mi kon­cer­ty, je absol­ven­tem mis­trov­ských kur­zů u Michai­la Jurowské­ho. Pod vede­ním Jiří­ho Bělo­hláv­ka se v r. 2011 podí­lel na nastu­do­vá­ní zaha­jo­va­cí­ho kon­cer­tu Praž­ské­ho jara. Nahrá­val pro Čes­kou tele­vi­zi i Čes­ký rozhlas.