«
»

Giorgios Galanis

GEORGIOS GALANIS se naro­dil v roce 1987 v Řec­kém Patra­su. Již od útlé­ho dět­ství pro­je­vo­val vel­ky zájem o hud­bu, pro­to se také poz­dě­ji roz­ho­dl stu­do­vat hudeb­ní gym­ná­zi­um, kte­ré úspěš­ně zakon­čil v roce 2005. Sou­čas­ně navště­vo­val Kon­zer­va­toř v Patra­su, kde se věno­val hře na hous­le a stu­diu har­mo­nie. V 18 letech byl při­jat na Athén­skou stát­ní uni­ver­zi­tu a na Athén­skou kon­zer­va­toř. Para­lel­ně se věno­val obo­ru muzi­ko­lo­gie, hře na hous­le a kon­tra­punk­tu, o dva roky poz­dě­ji absol­vo­val hru na hous­le s vyzna­me­ná­ním. Mezi jeho nej­vět­ší úspě­chy hud­by při stu­di­ích v Athé­nách pat­ří hra prv­ních hous­lí v Athén­ském sym­fo­nic­kém orchest­ru mla­dých, dále se stal vedou­cím dru­hých hous­lí v Řec­ko-turec­kém orchest­ru mla­dých a také byl hrá­čem prv­ních hous­lí v Komor­ním orchest­ru Athén­ské uni­ver­zi­ty. Jeho prv­ní diri­go­vá­ní Athén­ské­ho uni­ver­zit­ní­ho orchest­ru se setka­lo s vel­mi pozi­tiv­ní kri­ti­kou. V roce 2010, po zakon­če­ní uni­ver­zi­ty, se zúčast­nil mis­trov­ských kur­zů se zamě­ře­ním na diri­go­vá­ní orchest­ru v Ber­lí­ně u diri­gen­ta Fre­da Butt­kewi­t­ze. Nyní Geor­gi­os Gala­nis stu­du­je Aka­de­mii múzic­kých umě­ní v Pra­ze, obor diri­go­vá­ní, pod vede­ním doc. Tomá­še Kout­ní­ka a odb. As. Hyn­ka Farkače.