«
»

Andrea Krausová


Naro­di­la se v rodi­ně pro­fe­si­o­nál­ní kla­ví­rist­ky. Základ­ní hudeb­ní vzdě­lá­ní v obo­rech vio­lon­cello, kla­vír a zpěv zís­ka­la v ZUŠ v Trut­no­vě a Jin­dři­cho­vě Hrad­ci. Svůj talent dále roz­ví­je­la na Kon­zer­va­to­ři v Čes­kých Budě­jo­vi­cích a v Pra­ze v obo­ru vio­lon­cello. V roce 2000 byla při­ja­ta na obor diri­go­vá­ní na Praž­skou kon­zer­va­toř, kde stu­do­va­la ve tří­dě prof. Hyn­ka Far­ka­če, prof. Miri­am Něm­co­vé a prof. Mirosla­va Košle­ra. Diri­go­vá­ní se však věno­va­la již del­ší dobu u Pet­ra Chrom­čá­ka a Jaro­sla­va Vodňan­ské­ho a v roce 1997 ve spo­lu­prá­ci zalo­ži­la Stu­dent­ský orchestr na Čes­ko­bu­dě­jo­vic­ké kon­zer­va­to­ři. V letech 2001–2003 inten­ziv­ně spo­lu­pra­co­va­la s Pěvec­kým sbo­rem Praž­ské kon­zer­va­to­ře a asis­to­va­la prof. Zdeň­ku Šul­co­vi v pěvec­kém sdru­že­ní Colle­gi­um musa pragensis. Pod vede­ním prof. Miri­am Něm­co­vé roz­ví­je­la svou diri­gent­skou pra­xi u Sym­fo­nic­ké­ho orchest­ru Praž­ské konzervatoře.

V sou­čas­né době je poslu­chač­kou obo­ru diri­go­vá­ní na praž­ské Aka­de­mii Múzic­kých Umě­ní ve tří­dě prof. Tomá­še Kout­ní­ka, prof. Char­les Oli­vie­ri-Munroe, prof. Oli­ve­ra Dohná­ny­i­ho, prof. Sta­ni­sla­va Vav­řín­ka, prof. Rado­mi­la Eliš­ky, prof. Lubo­mí­ra Mát­la, prof. Jiří­ho Chvá­ly, prof. Pet­ra Vronského.

V loň­ském roce řídi­la Seve­ro­čes­kou filhar­mo­nií Tep­li­ce, Zápa­do­čes­ký sym­fo­nic­ký orchestr Mari­án­ské Láz­ně a Lie­tuvos muzi­kos ir tea­tro aka­de­mi­ja Sim­fo­ni­nis orkestras. Od roku 2002 půso­bí v Jin­dři­cho­hra­dec­kém sym­fo­nic­kém orchest­ru. V letech 2006 — 2007 půso­bi­la jako sbor­mis­tr Kühno­va dět­ské­ho sbo­ru, s nímž spo­lu­pra­co­va­la na před­sta­ve­ní Národ­ní­ho diva­dla Dob­ře pla­ce­ná pro­cház­ka a absol­vo­va­la zájezd do špa­něl­ské Valen­cie. Sou­čas­ně půso­bi­la jako diri­gent Praž­ské­ho stu­dent­ské­ho orchest­ru. Andrea Krau­so­vá se zvláš­tě věnu­je pro­vá­dě­ní sou­čas­né hud­by, v roce 2004 ji vybra­la skla­da­tel­ská spo­leč­nost Pří­tom­nost pro uve­de­ní pre­mi­é­ry kla­vír­ní­ho kon­cer­tu Libo­ra Dře­vi­kov­ské­ho, kte­rý též nato­či­la pro Čes­ký roz­hlas. V roce 2005 nastu­do­va­la se sbo­rem Can­ti di Pra­ga Mes­si­a­e­no­vy Tři litur­gie pro pro­ve­de­ní s orchestrem Berg. V roce 2007 zalo­ži­la na Hamu komor­ní sou­bor  Ato­nal ensem­ble pro spo­lu­prá­ci se skla­da­tel­skou kated­rou a pro­ved­la sklad­bu Kali­gra­my Zdeň­ka Bar­to­ší­ka. Pre­mi­é­ro­va­la také sklad­bu Již za sedm dní sešlu na zemi déšť Jana Duš­ka. V úno­ru 2008 nastu­do­va­la s Komor­ní filhar­mo­nií Par­du­bi­ce Fibi­cho­vu Tře­tí sym­fo­nii a Cho­pi­nův Kla­vír­ní kon­cert. V tom­to roce absol­vo­va­la zahra­nič­ní stáž na Hudeb­ní a diva­del­ní aka­de­mii v Litev­ském Vil­niu­su u pro­fe­so­ra Juo­za­se Domar­ka­se, kde se sou­stře­di­la pře­de­vším na hud­bu rus­kých a sovět­ských autorů.