«

Jan Steyer

účin­ko­vá­ní u orchest­ru od: 4.12.2005 do: spolupracuje


pochá­zí z Liber­ce, stu­du­je obor diri­go­vá­ní na Praž­ské kon­zer­va­to­ři ( prof. H. Far­kač, prof. M. Košler ) a záro­veň je stu­den­tem ve var­han­ní tří­dě Aka­de­mie múzic­kých umě­ní v Pra­ze ( prof. J. Popel­ka, prof J. Tůma ). Kro­mě hudeb­ně-peda­go­gic­ké čin­nos­ti půso­bí jako diri­gent Praž­ské­ho dív­čí­ho sbo­ru, Smí­še­né­ho sbo­ru ČVUT, dří­ve také umě­lec­ký vedou­cí vokál­ně-instru­men­tál­ní­ho sou­bo­ru Colle­gi­um car­mi­na antiqua a je čin­ný jako var­ha­ník Kar­lo­vy uni­ver­zi­ty. V srpnu 2005 účin­ko­val na zná­mém němec­kém hudeb­ním fes­ti­va­lu Ber­l­in­fest s Čes­kou filharmonií.