«
»

Solon Kladas

účin­ko­vá­ní u orchest­ru od: 19.3.2006 do: spolupracuje

Naro­dil se v Limas­so­lu, kte­rý nále­ží k řec­ké čás­ti Kyp­ru. Základ­ní vzdě­lá­ní zís­kal na Měst­ské hudeb­ní ško­le v Limas­so­lu, kde stu­do­val kla­vír a hudeb­ní teo­rii u Pet­ra Chris­to­dou­li­di­se. Od roku 1991 do roku 1999 půso­bil v Měst­ském decho­vém orchest­ru jako trum­pe­tis­ta a poz­dě­ji i jako hráč na bicí nástro­je. Od roku 1999 se stal zahra­nič­ním stu­den­tem Peda­go­gic­ké fakul­ty Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy v Pra­ze. Peda­go­gic­kou fakul­tu absol­vo­val u sbor­mis­t­ra Mirosla­va Košle­ra. Od roku 2003 spo­lu­pra­cu­je s pěvec­kým sbo­rem při Vojen­ské kon­zer­va­to­ři v Roud­ni­ci nad Labem a od lis­to­pa­du 2004 diri­gu­je sdru­že­ní Praž­ských muž­ských sbo­rů. V sou­čas­né době je také sbor­mis­trem pěvec­ké­ho sbo­ru při pra­voslav­ném katedrál­ním chrá­mu Sv. Cyri­la a Meto­dě­je v Praze.