«
»

Vojtěch Jouza

Voj­těch Jouza (nar. 30. 8. 1966) stu­do­val hru na hoboj na praž­ské kon­zer­va­to­ři ve třídě

prof. Fran­tiš­ka Xave­ra Thu­ri­ho a na AMU ve tří­dě prof. Jiří­ho Mihu­le­ho. Obor diri­go­vá­ní stu­do­val na AMU u pro­fe­so­rů Tomá­še Kout­ní­ka, Fran­tiš­ka Vaj­na­ra, Pet­ra Vron­ské­ho, Hyn­ka Far­ka­če, Jose­fa Kuchin­ky, Leo­še Svá­rov­ské­ho, Char­le­se Oli­vie­ri-Munro­ea, Nor­ber­ta Baxy, Jiří­ho Chvá­ly a Lubo­mí­ra Mát­la. V roce 1988 byl čle­nem Mezi­ná­rod­ní­ho mlá­dež­nic­ké­ho orchest­ru Gusta­va Mahle­ra, kde pra­co­val pod vede­ním Clau­dia Abba­da, Man­fre­da Honec­ka, Jame­sa Jud­da a Vác­la­va Neu­man­na. V letech 1989 — 1991 byl čle­nem Sym­fo­nic­ké­ho orchest­ru hl. měs­ta Pra­hy FOK jako sólo­hráč na ang­lic­ký roh a od roku 1992 je hobo­jis­tou Čes­ké filharmonie.

V roce 1982 zalo­žil Praž­ský barok­ní sou­bor, kde půso­bí jako hobo­jis­ta, umě­lec­ký vedou­cí a pří­le­ži­tost­ně také jako diri­gent. Tak­to napří­klad pro­ve­dl s Praž­ským barok­ním sou­bo­rem Lamen­ta­ce pro­ro­ka Jere­mi­á­še Jana Disma­se Zelen­ky na fes­ti­va­lu Sta­rý zákon v umě­ní v roce 1995. Jako diri­gent také nastu­do­val řadu děl J. S. Bacha a A. Vival­di­ho a diri­gu­je Praž­ský barok­ní sou­bor na jeho pra­vi­del­ných zájez­dech do Japon­ska. V roce 2007 pro­ve­dl Voj­těch Jouza spo­leč­ně s Praž­ským barok­ním sou­bo­rem a Praž­ským komor­ním sbo­rem vlast­ní rekon­struk­ci Bacho­vých Mar­ko­vých paši­jí v cyk­lu Čes­ké filhar­mo­nie. V roce 2008 v cyk­lu FOK Sta­rá hud­ba pro­ve­dl s těmi­to ansám­bly Bacho­vo Veli­ko­noč­ní ora­to­ri­um a v roce 2009 na závě­reč­ném kon­cer­tu Veli­ko­noč­ní­ho fes­ti­va­lu Mis­su Dei Patris Jana Disma­se Zelenky.

V roce 1995 zalo­žil V. Jouza komor­ní sbor EN ARCHÉ, kde půso­bí jako sbor­mis­tr a diri­gent. V roce 2009 pře­vzal vede­ní plzeň­ské­ho pěvec­ké­ho sbo­ru Čes­ká píseň.

Jako diri­gent spo­lu­pra­co­val V. Jouza také s Čes­kou filhar­mo­nií, Praž­skou komor­ní filhar­mo­nií, Stát­ní filhar­mo­nií Koši­ce, s Praž­ským komor­ním sbo­rem, Jiho­čes­kou komor­ní filhar­mo­nií Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Komor­ní filhar­mo­nií Par­du­bi­ce, Plzeň­skou filhar­mo­nií a Filhar­mo­nií Bohusla­va Mar­ti­nů ve Zlí­ně. S Komor­ním orchestrem Berg se podí­lel na nastu­do­vá­ní oper Bohusla­va Mar­ti­nů Vese­lo­hra na mos­tě a Ženitba.