«
»

Marek Šedivý

Marek Šedi­vý Debu­to­val v roce 2009 na Cho­pi­no­vě fes­ti­va­lu v Mari­án­ských Láz­ních ješ­tě v době stu­dií na Praž­ské kon­zer­va­to­ři. Jako poslu­chač H. Far­ka­če, M. Něm­co­vé a M. Košle­ra absol­vo­val v roce 2010 vystou­pe­ním v Rudol­fi­nu (Dvo­řá­ko­va Sym­fo­nie č. 9 u pří­le­ži­tos­ti 200. výro­čí zalo­že­ní Praž­ské kon­zer­va­to­ře). Během stu­dií se rov­něž účast­nil mis­trov­ských kur­zů např. u Ken­ne­tha Kiesle­ra (Uni­ver­si­ty of Michi­gan) či Vla­di­mi­ra Pon­ki­na (Mos­kev­ská kon­zer­va­toř). V sou­čas­né době stu­du­je magis­ter­ský pro­gram v obo­ru diri­go­vá­ní na praž­ské AMU. V Čes­ké repub­li­ce spo­lu­pra­cu­je např. se Sym­fo­nic­kým orchestrem hl. m. Pra­hy FOK, PKF – Pra­gue Philha­mo­nia, Haa­so­vým komor­ním orchestrem či Seve­ro­čes­kou filhar­mo­nií Tep­li­ce a vystu­pu­je na domá­cích hudeb­ních fes­ti­va­lech. 1. led­na 2015 pro­ve­de při novo­roč­ním kon­cer­tu orchest­ru FOK obě řady Dvo­řá­ko­vých Slo­van­ských tan­ců. Mezi nej­no­věj­ší zahra­nič­ní zku­še­nos­ti Mar­ka Šedi­vé­ho pat­ří uve­de­ní bale­tu Orpheus Igo­ra Stra­vin­ské­ho v rám­ci Inter­nati­o­na­le Gluck Opern Fest­spie­le 2014. Balet­ní a zejmé­na oper­ní hud­bě věnu­je Marek Šedi­vý vel­kou pozor­nost. Pozo­ru­hod­nou zku­še­nost zís­kal např. v roce 2013, kdy byl na dopo­ru­če­ní Jiří­ho Bělo­hláv­ka anga­žo­ván jako asi­s­tent diri­gen­ta v insce­na­ci Wag­ne­ro­va Trista­na a Isol­dy v Cana­di­an Ope­ra Com­pa­ny Toron­to. V čer­ven­ci téhož roku diri­go­val před­sta­ve­ní Janáč­ko­vy Liš­ky Bys­trouš­ky v rám­ci Evrop­ské hudeb­ní aka­de­mie v Tep­li­cích. Čer­s­tvě se podí­lí na pro­duk­ci bale­tu Spar­ta­kus A. Cha­ča­turja­na v Diva­dle J. K. Tyla v Plzni. Jako diri­gent se Marek Šedi­vý sou­stře­dí na domá­cí a zahra­nič­ní kla­sic­ko-roman­tic­ký reper­toár, věnu­je se ale i hud­bě sou­do­bé. V pro­bí­ha­jí­cí sezó­ně ho čeká mj. břez­no­vý kon­cert s PKF – Pra­gue Philhar­mo­nia a květ­no­vý debut na MHF Praž­ské jaro se Sym­fo­nic­kým orchestrem Čes­ké­ho roz­hla­su. V led­nu nato­čí pro fir­mu Sony dva z Beetho­ve­no­vých kla­vír­ních kon­cer­tů s čín­skou sólist­kou Fang Yuan a BBC Sym­pho­ny Orchest­ra. Marek Šedi­vý (nar. 1987 v Pra­ze) je rov­něž kla­ví­ris­tou a vyhle­dá­va­ným komor­ním hrá­čem. Pra­vi­del­ně vystu­pu­je s hous­lis­tou Jaku­bem Fiše­rem. V roce 2012 vyda­li spo­leč­né CD s houslo­vý­mi sonáta­mi C. Franc­ka, C. Debussy­ho a F. Pou­len­ca. Rov­něž nahrá­va­jí pro Čes­ký roz­hlas. Mezi jeho dal­ší komor­ní part­ne­ry pat­ří např. hous­lis­ta a vio­lon­cel­lis­ta Josef a Petr Špač­ko­vi, se kte­rý­mi v roce 2007 nahrá­val pro japon­skou sta­ni­ci NHK a násled­ně s nimi absol­vo­val kon­cert­ní tur­né po Japonsku. .