«
»

Petr Píša

šéf­di­ri­gent JHSO


Naro­zen 21.4.1970, vystu­do­val kon­zer­va­toř, obor fagot a diri­go­vá­ní. Po ukon­če­ní stu­dií začal svou umě­lec­kou dráhu jako hráč sólo­vých par­tů, avšak dnes půso­bí pře­váž­ně jako diri­gent a peda­gog. Od roku 1994 je šéf­di­ri­gen­tem orchest­ru Musi­ca da came­ra. Je také ředi­te­lem a pro­du­cen­tem agen­tu­ry Sin­fo­nie a hudeb­ní­ho fes­ti­va­lu na zám­ku Hlu­bo­ká nad Vltavou.