«
»

Petr Bajer

účin­ko­vá­ní u orchest­ru od: 27.10.1998 do: spolupracuje


naro­dil se v Jin­dři­cho­vě Hrad­ci 12.6.1974. Kro­mě pod­po­ry a záze­mí v rodi­ně měl moti­va­ci k aktiv­ní­mu hudeb­ní­mu živo­tu i na 1. ZŠ, kde se podí­lel na čin­nos­ti pěvec­ké­ho sbo­ru, kte­rý zde obno­vi­la Iva­na Při­by­lo­vá – Písa­řo­vá. Základ­ní hudeb­ní vzdě­lá­ní v obo­ru hous­le zís­kal v ZUŠ Vítěz­sla­va Nová­ka ve tří­dě Mirosla­va Chytky.
Po matu­ri­tě na zdej­ším gym­ná­ziu (1992) pokra­čo­val stu­di­em na Peda­go­gic­ké fakul­tě JU v Čes­kých Budě­jo­vi­cích (obor čes­ký jazyk – hudeb­ní výcho­va) a dále na Filo­zo­fic­ké fakul­tě UK v Pra­ze (obor hudeb­ní věda).
Během stře­do­škol­ských let účin­ko­val mj. ve fol­ko­vé kape­le Jen tak tak, stal se čle­nem taneč­ní­ho orchest­ru JHS modul a podí­lel se na čin­nos­ti chrá­mo­vé­ho sbo­ru, kte­rý do dneš­ní doby nese název Chrá­mo­vý sbor Ada­ma Michny.
Když při­šel čas dokon­če­ní PF JU, zvo­lil si pro svou diplo­mo­vou prá­ci his­to­ric­ké téma o chrá­mo­vé hud­bě v Jin­dři­cho­vě Hrad­ci. Při pro­chá­ze­ní roz­sáh­lé­ho jin­dři­cho­hra­dec­ké­ho far­ní­ho archi­vu hudeb­nin byla obje­ve­na i Čes­ká vánoč­ní mše Jana Evan­ge­lis­ty Kyp­ty, kte­rou teh­dy při­pra­vil k pro­ve­de­ní. Ohlas pří­prav­ných pra­cí a pro­ve­de­ní při půl­noč­ní mši sv. v roce 1996 se stal zákla­dem pro zalo­že­ní tra­di­ce novo­roč­ních kon­cer­tů „Jin­dři­cho­hra­deč­tí hudeb­ní­ci své­mu měs­tu“ (něko­lik let od led­na 1997 včet­ně). Zúčast­ně­né hudeb­ní­ky záži­tek spo­leč­né­ho vystou­pe­ní oslo­vil do té míry, že chtě­li pokra­čo­vat v dal­ším spo­leč­ném vystu­po­vá­ní. Vzni­kl tak Jin­dři­cho­hra­dec­ký sym­fo­nic­ký orchestr, v jehož čele Petr Bajer zpo­čát­ku stál.
Stu­di­um dějin hud­by a hudeb­ní teo­rie na FF UK jej při­ved­ly k umě­lec­ké spo­lu­prá­ci se sou­bo­ry Duo­de­na can­ti­tans a s komor­ním ansám­blem Gon­tras­sek. Na odbor­né úrov­ni se zabý­val zejmé­na star­ší hud­bou (např. počát­kem lite­rát­ské­ho bra­trstva v Jin­dři­cho­vě Hrad­ci). Těžiš­těm jeho zájmu se v této oblas­ti sta­la hud­ba 16. století.
Sou­běž­ně se stu­di­em muzi­ko­lo­gie se stal asi­s­ten­tem na katedře hudeb­ní výcho­vy PF JU v Čes­kých Budě­jo­vi­cích, kde mu byly svě­ře­ny před­náš­ky z dějin hud­by a pří­sluš­né posle­cho­vě ana­ly­tic­ké semi­ná­ře, hla­so­vá výcho­va a před­náš­ky a cvi­če­ní z hudeb­ní teo­rie. S nástu­pem na civil­ní vojen­skou služ­bu ale musel mís­to opus­tit. Krát­ce zís­ká­val zku­še­nos­ti i na kon­zer­va­to­ři v Pra­ze, nicmé­ně tím se jeho pro­fe­si­o­nál­ní hudeb­ní kari­é­ra uzavírá.
Poně­vadž je mu však hud­ba blíz­ká, v Hor­ních Počer­ni­cích, kde s rodi­nou v roce 2001 zakot­vi­li, stá­li spo­lu s man­žel­kou u zro­du chrá­mo­vé scho­ly a roz­vo­je hudeb­ní kul­tu­ry v šir­ším měřít­ku. Jako před­se­da občan­ské­ho sdru­že­ní VOX a var­ha­ník kos­te­la sv. Lud­mi­ly ini­ci­o­val a orga­ni­zač­ně pod­po­ro­val obno­vu chrá­mo­vých var­han /nakonec došlo vskut­ku k zázra­ku a poda­ři­lo se rela­tiv­ně veli­ce rych­le nashro­máž­dit cca 3.000.000,- korun a posta­vit zce­la nový nástroj/, orga­ni­zo­val pod­půr­né bene­fič­ní akce atd.
Pře­stě­ho­vá­ním do Sta­ré Bolesla­vi na pod­zim roku 2006 došlo k pře­ru­še­ní mož­nos­ti někte­ré ini­ci­a­ti­vy dále roz­ví­jet. V září 2008 byl oslo­ven Chrá­mo­vým sbo­rem u sv. Jana Křti­te­le v Lysé nad Labem a při­jal uvol­ně­né mís­to sbormistra.